Priser

Vid hyra över dygn debiteras 1/5 av dygnspriset per påbörjad timme. Gäller för hyra och brukande inom Sverige. Alla priser är inkl moms

Betalning Swish

Vid betalning med Swish kommer bekräftelsen till telefonnumret som skickat betalningen den kommer även till den angivna mailen.

Kundkontroll – Personuppgifter

Vid utlämnandet görs alltid en rutinkontroll mot aktuella offentliga register. Vi förbehåller oss rätten att neka till uthyrning om det finns betalnings eller annan anmärkning hos hyresmannen. Körkort ska alltid kunna visas upp av förare vid uthyrningstillfället vid förfråga. Föraren får inte heller ha någon anmärkning i de aktuella registren. Villkoren medför även krav för lagring av vissa personuppgifter som innehar juridisk grund för att uthyrningsverksamheten ska kunna bedrivas på rätt sätt och sker enlighet med GDPR. Exempel på övriga grunder är tex vid utskick av mejl/sms vid bekräftande av genomförd bokning och betalning, även så vid annullering och utskick av övrig information kring verksamheten.


 

Hyresvillkor

Utrustningens brukande
Förhyrd utrustning får brukas endast av kunden för dennes räkning. För brukande utom Norden krävs uthyrarens medgivande och skriftligt tillstånd. Kunden ansvarar för att gällande bestämmelser rörande förhyrd utrustning och brukande iakttages även som gällande parkeringsbestämmelser. Kunden svarar för och betalar eventuella böter eller avgifter för parkeringsförseelser eller brukande i övrigt. Det är också hyrestagarens skyldighet att kontrollera släpvagnen innan den körs ut i trafiken, eventuella skador och defekter ska omgående rapporteras till uthyraren innan den brukas, annars finns risken att hyrestagaren får för eventuella skador som denna ej medverkat till. Likaså ska skador som uppstår av hyrestagaren rapporteras till uthyraren.

Utrustningens skötsel
Kunden ska väl vårda utrustningen. Kunden ansvarar för att städa ur släpen innan lämning sker, om släpet inte är städat kommer kunden bli debiterad för 1 extra timhyra. Kunden svarar för all skada som orsakats uppsåtligen eller av vårdslöshet eller av oaktsamhet och ska meddelas uthyraren omgående.

Besiktning
Uthyraren har rätt att besiktiga varan under hyrestiden, om han har skälig anledning antaga att äganderätten sätts i fara eller att risk för värdeminskning föreligger utöver vad som följer av normalt brukande.

Försäkringsvillkor
Samtliga släpvagnar är försäkrade för stöld, vagnskada och brand vid parkerat utgångsläge, dock är det er egen bilförsäkring (trafik) som täcker för skador på annans fordon i trafik för vållande olyckor på andra part, om ni är vållande till en olycka och ni inte innehar vagnskada på er bil som försäkring får hyrestagaren stå för kostnaderna för uppkomna skador för släpvagnen. Hyrestagaren självrisk gentemot uthyraren är  5290:- per skada. Hyrestagaren friskrivs ej från ansvar för reparationskostnader avseende skador som uppkommit genom vårdslöshet eller slarv, t.ex att stödhjul/ben inte fällts upp.

Självriskeliminering
Vid täckning av självriskeliminering har hyrestagaren eliminerat självrisken till 0:- vid stöld och vagnskada. Dvs om bilens trafikförsäkring inte täcker för skadorna / eller om olyckan skulle vara framme så är självrisken 0:-.

Haveri
Haveri som uppstår under hyrestiden står hyrestagare själv för, exempel på detta är bl.a punktering, olycka, skadegörelse. Alla vagnar är försäkrade med räddningsförsäkring och kan användas i nödfall då självrisk finnes. Om exempelvis punktering uppstår har vi extra hjul som kunden kan hämta efter övk tid och plats. Om hyrestagaren råkar ut för punktering så debiteras kunden för arbetet/punkteringen för originaldäcket och det eventuella reservhjulet som behövs lånas.

Återställande av förhyrd utrustning
Förhyrd utrustning skall återställas till den plats där den avhämtas, om annan plats icke överenskommits. Vid återlämnade av förhyrd utrustning senare än överenskommen tidpunkt för återlämnandet, utan uthyrarens medgivande äger uthyraren rätt att debitera hyresersättning och i förekommande fall kräva ersättning för uthyrarens skada. Innan släpvagnen lämnas tillbaka ska den städas ur ordentligt, golvet ska sopas och om man använt släpet till tex att köra stenmjöl eller annat dammigt materiel ska även golvet spolas av med vatten, detta görs enkelt i biltvätten där släpen står uppställda. Om det av en ny kund upptäcks att släpet inte är städat enligt villkoren debiteras förgående kund med 1 h extra.

Avbokning
Vi önskar att avbokning meddelas uthyraren minst 24 timmar innan bokad hyresperiod. Om det ej sker mist 24 timmar innan får uthyraren bibehålla summan för uthyrningen. Om betalning har skett återbetalas summan inom 14 dagar om avbokningen sker inom den angivna tidsramen. Om man tecknat självriskreducering återbetalas detta ej vid avbokning. Normalt sätt får då kunden ett innestående belopp att ha tillgodo för nästa bokning.

Mått och vikter specifikation
Mått och vikter kan variera, måtten eller lastvikterna är viktiga, det är hyresmannen egna ansvar att kontrollera att ekipaget är godkänt med gällande behörighet. Våra grindsläp har en vikt på max 750kg om inget annat anges och får då dras med vanligt B-körkort, grindsläpen har storleken 2580×1280 i innermått. Det stora flyttsläpet har en lastyta på 3660×1590 mm. höjd 2030 mm  lastvolym på totalt 11,5 m3 totalvikt 1000 kg lastvikt 390 kg. Det stora täckta boggiesläpet har en lastvikt på 1100kg och har storleken 2970x1480mm i innermått, vissa bilar får inte dra detta släp, se i ert registreringsbevis för mer info. Samtliga vagnar har 7 poliga släpvagnskontakt som standard, om ni har 13 polig måste en adapter användas alltid ingår i bilens grundutrustning och brukar ligga i antingen handskfacket eller vid reservhjulet. Vi kan även låna ut dessa vid behov. Men vanligtvis har alla moderna bilar en aparter i bilen, antingen i handskfacket eller i bagagets förvaringsluckor.

Categories:

Tags:

Comments are closed